• Dernek kanuniyet, üyelerin gönüllüğü ve hak eşitliği, yönetim organların özerkliği ve seçimliliği, üyeleri karşısında dönemsel olarak rapor sunma, üst organ tarafından alınan kararların alt organlarınca yerin getirme mecburiyeti prensiplerine dayanmaktadır.
  • Dernek üyeliğine Dernek üyeleri çıkarların koruması ve Tüzükteki amaçlarına ulaşması için birlikte hareket etmeye hazır olan ve işbu Tüzük hükümlerini yerine getirmeye taahhüt eden ve Kırgızistan-Türkiye 'Manas' Üniversitesi mezununu olan Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı vatandaşları girebilir.
  • Dernek üyeliği gönüllüdür ve Derneğin Yönetim Kurulu tarafından kararın alınması gününden itibaren tespit edilir. Dernek üyeliğine kabulü vatandaşın yazılı dilekçesi üzerine veya Derneğin yönetim organı olan Yönetim Kurulu kararı alınmasıyla gerçekleştirilir.
  • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir ve eşit yükümlülükleri taşımaktadır.
  • Dernek üyeliğinden çıkarma işlemi Dernek Yönetim Kurulu'nun kararıyla işbu Tüzük hükümlerin çiğnemesi, gönüllü olarak alınan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, ayrıca üye hareketlerinin Dernek otoriteyi kötüleştirme durumunda gerçekleşir.
  • Dernek üyesi Yönetim Kurulu'nu 30 gün önce yazılı şekilde bildirerek üyeliğinden çıkabilir.
  • Dernek üyesi aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Seçimlere katılır ve Derneğin organlarına seçilebilir, tüzel kişi olan üyeler bu hakkı kendi temsilcileri aracılığıyla kullanır;
b) Derneğin yönetim organlarına kendi yetkileri çerçevesinde Dernek faaliyeti ile ilgili bütün konuları görüşmeye sunabilir;
c) Dernek toplantılarına katılabilir, teklifleri sunabilir, kendi görüşleri bildirebilir ve toplantıda sunulan konuların görüşmesine katılabilir;
ç) Derneğin bütün faaliyetlerine katılabilir;
d) Kendi çıkarların koruması için Derneğe yardım için başvurabilir;
e) Dernek üyeliğinden serbest şekilde çıkabilir.

  • Dernek üyesinin yükümlülükleri:

a) İşbu Tüzük hükümlerini riayet etmeli ve Tüzükçe belirlenen yetkileri çerçevesinde alınan Dernek yönetim organlarının kararlarını yerine getirmelidir;
b) Gönüllü olarak alınan yükümlülükleri yerine getirmelidir, kendi faaliyetinde Derneğin amaç, hedef ve prensiplerine dayanmalıdır;
c) Belirlenen süre içerisinde üyelik aidatları ödemelidir.

  • Dernek Yönetim Kurulu'nun kararıyla özel kişilere Derneğin Fahri Üyesi ünvanı verilebilir. Derneğin Fahri Üyeleri Derneğin özel üyeleri olmayabilir. Bu durumda ilgili şahıslar Dernek faaliyetine istişari oy hakkıyla katılır. Fahri Üyenin faaliyeti Dernek Yönetim Kurulu'nca onaylanan Hüküm'le düzenlenir.
  • Dernek üyeliğine Dernek faaliyetlerine katılan, Dernek amaçları destekleyen ve/veya Derneğin belirli faaliyetlerine yardım eden özel ve tüzel kişiler, sosyal kurumlar olabilir. Dernek üyeleri-özel ve tüzel kişi aynı hak ve görevlere sahiptir.