Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mezunlar Derneği Tüzüğü

 

1. Genel hükümler

1.1. ‘‘Kırgızistan-Türkiye 'Manas' Üniversitesi Mezunları Derneği' Uluslararası Sosyal Kurumu (ileride ‘Dernek' olarak adlandırılacaktır) ortak çıkarların koruması ve Kırgızistan-Türkiye 'Manas' Üniversitesi mezununların Tüzük'teki hedeflerine ulaşması için yürütecek olan ortak faaliyeti bazında kurulan ve üyeliğe dayanan gönüllü, yönetimi Dernek üyeleri tarafından gerçekleştirilen ve ticari amaçları gütmeyen sosyalkurum olmaktadır.
1.2. Dernek kendi faaliyeti sırasında Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasası, Mevzuatı, işbu Tüzüğü, ayrıca demokrasi, gönüllük, açıklık, hak eşitliği, özerk yönetim, kanuniyet prensiplere dayanmaktadır.
1.3. Dernek devlet sicilinden geçmesinden sonra tüzel kişi statüye sahip olmaktadır.
1.4. Dernek kendi bilançoyu, banka ve döviz hesapları, kendi adını, mührü, ayrıca diğer gerekli belgeleri bulundurmaktadır. Dernek kendi adına mülkiyet hakları ve mülkiyet olmayan özel hakları edinebilir, yükümlülükleri yerine getirebilir, mahkemeye, ticari veya resmi olmayan hakem mahkemesine davacı ve davalı, üçüncü şahıs olarak katılabilir. Dernek tespit edilen düzende sicil edilen amblemi bulundurmaktadır.
1.5. Derneğin yönetimi Bişkek şehrinde bulunmaktadır.
1.6. Derneğin faaliyet bölgesi – Kırgızistan ve Türkiye.
1.7. Derneğin kısaltışmış adı – ‘Manas Üniversitesi Mezunlar Derneği' Sosyal Kurumu.

 

2. Derneğin esas amaçları ve faaliyet türleri

2.1. Derneğin esas amacı toplumda ve mesleğin geliştirmesinde mezununlara yardımın gösterilmesi, farklı faaliyet alanlarda mezununlar tarafından başarıların ulaşılmasında yardımın yapılması, mezununlar ve Üniversite arasında ilişkilerin pekiştirmesi, ‘Manas' Üniversitesinde eğitim seviyesinin geliştirmesi ve Kırgızistan Cumhuriyeti topraklarında ve ülke dışında Üniversitenin tanıtımı doğrultusunda mezununlar faaliyetlerinin birleştirmesi olmaktadır. 
2.2. 
Tespit edilen amaçlara ulaşmak için Dernek aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir: - Mezunları destekleme sisteminin geliştirmesi ve sağlamlaştırması - Üniversitenin eğitim ve bilimsel potansiyeli kullanma etkililiğin yükseltilmesi - Uzmanların hazırlanmasında desteğin verilmesi - Mezunların çalıştığı kurumlar ve Üniversite arasında ilişkilerin geliştirmesi ve    pekiştirmesinde desteğin verilmesi - Derneğin toplum tarafından tanınmasına ulaşması - Uluslararası ilişkilerin geliştirmesi.
2.3. Dernek kendi çıkarları ve dernek üyelerin çıkarları doğrultusunda diğer faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.

 

3. Derneğin faaliyet türleri

3.1. Dernek tespit edilen amaçlara ulaşmak için yürürlükte olan mevzuatına göre aşağıdaki faaliyet türleri gerçekleştirmektedir:
1. Mezunların kanuni çıkarları korumaktadır, mezununların mesleki geliştirme ve karşılıklı yardımı düzenlemektedir;
2. Mezunlara toplum tarafından tanınmasına, meslek geliştirme ve kariyer yükselmesinde desteği vermektedir;
3. Mezunların iş arayışlarında yardımcı olmaktadır;
4. Mezunlar ve Üniversite arasında ilişkileri düzenlemekte ve geliştirmektedir;
5. Farklı eğitim, bilim ve iş alanlarında mezununların ortaklığının sağlamasında ve Kırgızistan ve ülke dışındaki müşterilerin özel taleplerinin dikkate alınmasıyla hazırlamasında yardım etmektedir;
6. Bilimsel yeniliklerin pazarlaması bazında bilimsel-araştırma ve denemeli çalışmalar sonuçların, yeni teknolojiler ve materyallerin uygulanmasında yardımcı olmaktadır;
7. Devlet, toplumsal kurum ve derneklerde, ayrıca hak koruyucu organlarda Dernek üyelerin çıkarlarını temsil etmektedir;
8. ‘Manas' Üniversitesi mezununları, akademik ve idari personelin çeşitli faaliyet alanlarda programlar ve projelerin hazırlaması ve gerçekleştirmesine bilimsel müşavir ve eksper olarak katılmasını sağlamaktadır;
9. Üniversite mezununlara ve bilim adamlara grantların alınması ve yerel ve ülke dışı bilimsel programlara katılmasında yardımcı olmaktadır;
10. Meslek geliştirme programlara katılmak üzere öğrencileri seçmektedir;
11. En yetenekli öğrencilere çeşitli destekleri sağlamaktadır;
12. Üniversite mezununları mesleki ihtisası yükseltme ve yeniden hazırlama kurslara Üniversite mezununların ve mezununlar yardımıyla diğer şahısların katılmasını sağlamaktadır;
13. Yerli yüksek öğretim kalitenin geliştirmesine yönelik tekliflerin hazırlamasına katılmaktadır;
14. Hem Kırgızistan hem de ülke dışında değişik faaliyet alanlarda iş ortakların programlarının gerçekleştirmesinde yardımcı olmaktadır;
15. Mali yardım dahil mezununların katılımı ve yardımı ile yürütülen projeler ve programları desteklemektedir;
16. Tespit edilen düzende basın-yayın araçları kurmaktadır, yayıncılık faaliyeti yürütmektedir;
17. Derneğin tüzükteki hedeflerinin yerine getirilmesi için sosyal ve üretim-teknik bazı kurmaktadır;
18. Dernek programların yürütülmesi için finansmanı toplama faaliyeti gerçekleştirmektedir;
19. Kendi finansmanı yatırmaktadır ve dış yatırımları çekmektedir, kanunla tespit edilen düzende işletme ve öğretim kurumları kurmaktadır;
20. Farklı faaliyet alanlarda devlet, şehir müesseseleri ve diğer kurumları ile mülkiyet şekli bakılmaksızın işbirliği yürütmektedir;
21. Diğer sosyal kurumlarıyla birlikte yerli ve uluslararası projeye katılmaktadır;
22. Yurt dışında oturan mezununların Dernek faaliyetine işbirliği ve yardım etme yoluyla katılmasını sağlamaktadır;
23. Bilimsel ve eğitim merkezleri ile birlikte bilim ve bilim kadroları hazırlama alanında müşterek faaliyeti yürütmektedir;
24. Dernek Tüzükteki amaçların ulaşmasına yönelen dış iktisadi faaliyetini mevzuata göre yürütmektedir;
25. Tüzük hedeflerin ulaşmasına yönelen ve yürürlükteki mevzuata aykırı olmayan ticari faaliyeti yürütür;
26. Hayırsever faaliyeti gerçekleştirir.
3.2. Lisansın alınmasını gerektiren faaliyet türlerin gerçekleştirmesi ancak ilgili devlet organlarından ruhsatın verilmesinden sonra yapılır.

 

4. Derneğin hukuki statüsü

4.1.
Dernek hedeflerine ve Kırgızistan Cumhuriyeti Mevzuatına göre Derneğe aşağıdaki haklar sunulmuştur:
- Kendi faaliyeti hakkında serbest şekilde bilgileri yayınlayabilir;
- Kendi inisiyatifleri farklı sosyal hayat konularda sunabilir, devlet organlarına tekliflerini sunabilir;
- Devlet ve yerel organlarda ve sosyal kurumlarda Dernek üyelerin, ayrıca diğer vatandaşların haklarını ve kanuni çıkarlarını temsil edebilir ve koruyabilir;
- Sosyal, mahkeme ve diğer devlet ve yönetim organlarda Dernek üyelerin çıkarları koruyabilir;
- Sözleşmeleri ve diğer hukuki tutanakları düzenleyebilir;
- Mülkiyeti satın alabilir, kamulaştırabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir;
- Bütün kredi-mali kurumlarda hem milli para hem de döviz üzerinde hesabı açabilir;
- Diğer sosyal kurumların faaliyeti Dernek amaçlarına aykırı olmadığı takdirde bu sosyal kurumların faaliyetine katılabilir.

 

5. Dernek üyeliği

5.1.
Dernek kanuniyet, üyelerin gönüllüğü ve hak eşitliği, yönetim organların özerkliği ve seçimliliği, üyeleri karşısında dönemsel olarak rapor sunma, üst organ tarafından alınan kararların alt organlarınca yerin getirme mecburiyeti prensiplerine dayanmaktadır.
5.2. Dernek üyeliğine Dernek üyeleri çıkarların koruması ve Tüzükteki amaçlarına ulaşması için birlikte hareket etmeye hazır olan ve işbu Tüzük hükümlerini yerine getirmeye taahhüt eden ve Kırgızistan-Türkiye 'Manas' Üniversitesi mezununu olan Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı vatandaşları girebilir.
5.3.
Dernek üyeliği gönüllüdür ve Derneğin Yönetim Kurulu tarafından kararın alınması gününden itibaren tespit edilir. Dernek üyeliğine kabulü vatandaşın yazılı dilekçesi üzerine veya Derneğin yönetim organı olan Yönetim Kurulu kararı alınmasıyla gerçekleştirilir.
5.4.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir ve eşit yükümlülükleri taşımaktadır.
5.5.
Dernek üyeliğinden çıkarma işlemi Dernek Yönetim Kurulu'nun kararıyla işbu Tüzük hükümlerin çiğnemesi, gönüllü olarak alınan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, ayrıca üye hareketlerinin Dernek otoriteyi kötüleştirme durumunda gerçekleşir.
5.6. Dernek üyesi Yönetim Kurulu'nu 30 gün önce yazılı şekilde bildirerek üyeliğinden çıkabilir.
5.7.
Dernek üyesi aşağıdaki haklara sahiptir:
a) Seçimlere katılır ve Derneğin organlarına seçilebilir, tüzel kişi olan üyeler bu hakkı kendi temsilcileri aracılığıyla kullanır;
b) Derneğin yönetim organlarına kendi yetkileri çerçevesinde Dernek faaliyeti ile ilgili bütün konuları görüşmeye sunabilir;
c) Dernek toplantılarına katılabilir, teklifleri sunabilir, kendi görüşleri bildirebilir ve toplantıda sunulan konuların görüşmesine katılabilir;
ç) Derneğin bütün faaliyetlerine katılabilir;
d) Kendi çıkarların koruması için Derneğe yardım için başvurabilir;
e) Dernek üyeliğinden serbest şekilde çıkabilir.
5.8.
Dernek üyesinin yükümlülükleri:
a) İşbu Tüzük hükümlerini riayet etmeli ve Tüzükçe belirlenen yetkileri çerçevesinde alınan Dernek yönetim organlarının kararlarını yerine getirmelidir;
b) Gönüllü olarak alınan yükümlülükleri yerine getirmelidir, kendi faaliyetinde Derneğin amaç, hedef ve prensiplerine dayanmalıdır;
c) Belirlenen süre içerisinde üyelik aidatları ödemelidir.
5.9.
Dernek Yönetim Kurulu'nun kararıyla özel kişilere Derneğin Fahri Üyesi ünvanı verilebilir. Derneğin Fahri Üyeleri Derneğin özel üyeleri olmayabilir. Bu durumda ilgili şahıslar Dernek faaliyetine istişari oy hakkıyla katılır. Fahri Üyenin faaliyeti Dernek Yönetim Kurulu'nca onaylanan Hüküm'le düzenlenir.
5.10.
Dernek üyeliğine Dernek faaliyetlerine katılan, Dernek amaçları destekleyen ve/veya Derneğin belirli faaliyetlerine yardım eden özel ve tüzel kişiler, sosyal kurumlar olabilir. Dernek üyeleri-özel ve tüzel kişi aynı hak ve görevlere sahiptir.

 

6. Dernek yönetim organları

6.1.
Birlik yönetimi aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Dernek toplantıları;
 • Dernek yönetim kurulu;
 • Dernek yönetim kurulu başkanı;
 • Dernek yönetim kurulu başkan yardımcısı;
 • Denetleme komisyonu.

6.2. Derneğin yönetim organlarının seçimi sırasında açıklık ve herhangi bir işte mevcut düzeni devam ettirme ilkelerine riayet edilecektir. Derneğin yönetim organlarına sadece dernek üyeleri seçilecektir.
6.3. 
1 yılda bir defa toplanılan Dernek Toplantıları yüksek dernek yönetim organı olarak sayılmaktadır. Toplantı tarihleri dernek yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir ve en az toplantı tarihinden iki hafta önce ilan edilecektir. Eğer toplantıya dernek üyelerinin yarısından çoğu katılırsa toplantı salahiyetli kabul edilecektir. Toplantı kararları üyelerin oy çokluğu ile kabul edilecektir. Geçerli mazeretinden dolayı toplantıya katılamayan dernek üyesinin çıkarlarını yetkilerini gerekli şekilde evraklarla onaylayan diğer şahıs temsil edebilecektir.
6.4.
Dernek toplantısı:

 • Dernek Tüzüğünü onaylayacaktır ve belirlene kurallara göre sonra kaydetmeyle Tüzükte ekleme ve değişiklikler yapacaktır;
 • 1 yıllık süre ile Тoplantıda belirlenen sayıda dernek yönetim kurulu üyelerini seçecektir;
 • 1 yıllık süre ile dernek denetleme komisyonunu seçecektir;
 • Denetleme komisyonu hakkında yönetmeliği onaylayacaktır;
 • Derneğin yönetim kurulu ve denetleme komisyonunun raporları okunacaktır;
 • Derneğin faaliyetinin uzun vadeli plan ve programlarını inceleyecek ve onaylayacaktır;
 • Dernek faaliyetinin durdurulması veya onun yeniden organize edilmesi hakkında karar alacaktır, tasfiye komisyonun tayin edecektir ve tasfiye bilançosunu onaylayacaktır.

Tüzükte ekleme ve değişiklik yapma, Derneğin faaliyetinin durdurulması veya yeniden organize edilmesi hakkından kararın alınması için en az Derneğin 2/3 üyesinin katılması gereklidir. Karar katılan dernek üyelerinin en az 2/3 oy vermesi ile kabul edilecektir. 

6.5. İstisnai durumlarda Derneğin Yönetim kurulu veya Denetleme komisyonunun kararıyla Derneğin olağan üstü toplantısı yapılabilir. En az iki hafta önce toplantı yeri ve tarihi belirlenerek Dernek üyeleri haberdar edilmelidir. Derneğin olağan üstü toplantısı bütün Dernek üyelerinin  en az 2/3 talebi üzere yapılacaktır.
6.6. Derneğin yönetim kurulu. Derneğin Toplantıları arasındaki dönemde Dernek faaliyetlerini gerekli durumlarına göre en az yarım yılda bir defa oturumu yapılarak Dernek Toplantısının salahiyeti hariç Birlik faaliyetinin mesellerini çözüme kavuşturan Yönetim Kurulu yönetecektir. Yönetim Kurulu kendi faaliyetleri hakkında Dernek Toplantısına hesap verecektir.Aşağıda belirtilenler Yönetim Kurulunun salahiyetine dahildir:

 • Derneğin Toplantıları arasındaki dönemde Dernek faaliyetlerini yönetme;
 • Toplantı kararlarını yerine getirme;
 • 1 yıllık süre ile kendi üyeleri arasından Dernek Yönetim Kurulu başkanı ve Dernek Yönetim Kurulu başkan yardımcısını seçme ve yeniden seçme;
 • Dernek faaliyetlerinin maliye ve organizasyonları ve Denetleme Komisyonu hakkında yıllık raporları inceleme ve onaylama;
 • Toplantının yapılması hakkında karar alma, olağan (olağan üstü) Toplantının yer,  tarih ve gündemini belirleme;
 • Kaydiye ve üyelik aidatların tutarını, bununla birlikte onları ödeme düzenini belirleme;
 • Dernek üyeliğine kabul etme ve çıkarma ile ilgili meselleri çözüme kavuşturma;
 • Dernek amblemini onaylama;
 • Her sene kaydetme organlarını devamlı yürürlükteki yönetim organlarının bulunduğu yeri, adını ve yöneticileri hakkında bilgileri belirtmekle birlikte kendi faaliyetlerini devam etme ile ilgili bilgilendirecektir;
 • Derneğin onur üyelerini seçecektir. Oturumda en az Yönetim Kurulunun üyelerinin yarısı katılarak oy çokluğu ile kabul edilen kararlar salahiyetli kabul edilecektir ve oy verme eşitliğinde ise Yönetim Kurulu başkanının oyu çözücü olarak kabul edilecektir.

6.7. Derneğin Yönetim Kurulu başkanı Derneği bütün Devlet organlarında. Bununla birlikte hem Kırgızistan Cumhuriyeti hem de yabancı ülkelerin organizasyonu, kurum ve kuruluşlarında temsil etme ve vekaletnamesiz tüm Dernek adına hareket etme hakkına sahiptir. Derneğin Yönetim Kurulu başkanını yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 • Dernek yönetimini ve onun tüm organları ve görevlilerinin koordinasyonunu  gerçekleştirme;
 • Devlet, toplumsal ve uluslar arası organizasyonlar, diğer birlik ve vatandaşlar, bununla birlikte mahkeme ve diğer hukuki organlarla ilişkilerinde Derneği temsil edecektir.
 • Yönetim Kurulunu yönetecektir;
 • Banka hesaplarını açacaktır, parasal araçlar ve kredileri yönetecektir.
 • Dernekte devamlı çalışan memurların işine son verme ve tayin etme hakkına sahiptir;
 • Dernek kadrolarının çalışma rejimini ve onlarla ilgili yönetmeliği onaylayacaktır;
 • Yönetim Kurulu üyelerini ve Dernek görevlilerini gerekli yetkiler ile delege olarak göndermek ve  vekaletname verme;
 • Dernek Toplantısı ve Yönetim Kurulu salahiyeti hariç tüm meselleri çözüme kavuşturma;
 • Dernek Tüzüğünün amaç ve görevlerinde belirlenen diğer ve ek olarak Derneğin yönetim organları tarafından sunulan fonksiyonları yerine getirme.

6.8. Derneğin Yönetim Kurulu başkan yardımcısı:

 • Derneğin Yönetim Kurulu başkanının yokluğu veya kendi görevini yerine getirmeye imkanı olmadığı durumlarda Yönetim Kurulu başkanının fonksiyonlarını yerine getirecektir;
 • Dernek Yönetim Kurulu başkanının talimatlarını yerine getirecektir ve Yönetim Kurulu başkanı tarafından geçici olarak verilen yetkileri gerçekleştirecektir.

6.9. Bağımsız seçim organı ve sadece Dernek Toplantısına hesap vermeye tabii olan Derneğin Denetleme Komisyonu toplantı tarafından Yönetim Kurulunun seçildiği süreyle seçilecektir. Derneğin Denetleme Komisyonunun oturumunda oy çokluğu yolu ile komisyon başkanı seçilecektir. Derneğin Denetleme Komisyonu en az senede bir defa kontrol yapmak üzere derneğin ve Yönetım Kurulun maliye ve işletme faaliyetlerini kontrol edecektir. Denetleme Komisyonun oturumu en az senede bir defa olmak üzere gerekliliğine uygun komisyon başkanı tarafından yapılacaktır. Oturum en az üyelerin yarısının katılımı ile salahiyetli kabul edilecektir. Komisyonun faaliyetleri hakkında rapor Dernek Toplantısının onayına sunulacaktır.
6.10. Denetleme Komisyonu Dernek Toplantısı tarafından onaylanan Yönetmeliğe uygun hareket edecektir. 

 

7. Dernek finansı ve mülkiyeti

7.1.
Derneğin parasal araçları aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Kaydiye ve üyelik aidatlardan;
 • Özel ve tüzel şahısların aidatları ve hayır paralarından;
 • Sergi, kurslar, açık arttırma ile satış, spor, kültür ve diğer faaliyetlerden;
 • Diğer kanunsal kaynaklardan.

7.2. Ticari faaliyetlerden düşen gelirler sadece Dernek Tüzüğü görevleri yerine getirme veya hayır amaçla kullanılacaktır ve onun üyeleri arasında yeniden bölünemezun.
7.3. Dernek faaliyetinin finans muhasebe hesaplaması Kırgızistan Cumhuriyeti mevzuatlarında belirtilen kurallara uygun yapılacaktır.
7.4. 
Derneğin finans yılı takvim yılına eşit olarak belirlenecektir.

 

8. Derneğin faaliyetlerini durdurma ve yeniden organizasyonu düzeni

8.1. Derneğin faaliyeti işbu Tüzüğe uygun Dernek Toplantısını kararı doğrultusunda durdurma veya yeniden organize etme yolu ile veya mahkeme kararı ile yürürlükteki mevzuat esasına uygun durdurulabilir. Toplantı kararı ile faaliyeti durdurulan Dernek mülkiyeti ve araçları bütçe, kredi verenler ve diğer organizasyonlarla olan hesaplaşmadan sonra işbu Tüzükte öngörülen amaçlara uygun harcanacaktır.
8.2. Derneğin yeniden organize edilmesi (birleşmesi, katılması, bölünmesi, ayrılması ve yeniden oluşturulması) işbu Tüzüğe uygun Dernek Toplantısını kararı doğrultusunda gerçekleştirilebilir.
8.3.
Derneğin özel şahıs gibi yeniden organize edilmesi veya faaliyetinin durdurulması sırasında dernek kadroları ile ilgili evrakların hesap ve korumasını sağlayarak belirlene  kurallara uygun zamanında Devlet korumasına teslim edecektir.
8.4.
Dernek faaliyetinin durdurulması hakkında karar onun tek Devlet özel şahıs sicilinden çıkartılması için Kırgızistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına gönderilecektir. Tüzük KTMÜ mezununları derneğinin Genel Kurulunda onaylanmıştır.