KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

 

Öğrenci Kabulü ve Kontenjanları

Madde 4. Üniversiteye aşağıda sıralanan sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir:

a) Kırgız Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşları için yapılan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (Manas-ÖSYS),

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler hariç diğer ülke vatandaşı öğrenciler i çin Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde yapılan üniversitelere seçme ve yerleştirme sınavları,

c) Kırgız Cumhuriyeti Genel Devlet Sınavı (ORT),

d) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden birimler için Üniversitenin yapacağı sınavlar,

e) Senatonun denkliğini kabul ettiği diğer sınavlar,

e) Anlaşmalı üniversitelerce seçilen veya yukarıda belirtilen sınavlara girme imkânı olmayan başta Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları olmak üzere diğer ülke vatandaşları arasından başvuran öğrenciler için Senato tarafından esasları belirlenen sınavlar.

 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden birimlerin yapacakları sınavların başvuru şartları, sınav esasları, sınavların uygulama biçimleri ve sınav tarihleri ile birlikte diğer hususlar her yıl Nisan Ayı sonuna kadar ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir. Özel Yetenek Sınavları, ilgili birimin teklifi ve Rektörlüğün onayı ile Kırgızistan dışındaki ülkelerde de yapılabilir.

 

Öğrenci kontenjanları, Senatonun teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

 

Üniversiteye Kayıt Şartları, Kesin Kayıt ve Kayıt İptali

Madde 5. Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bu Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde belirtilen sınavlar sonucunda Üniversiteye yerleşme hakkı kazanmış olmak,

b) Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak,

c) Üniversite tarafından ilan edilen kayıt için gerekli belgeleri tam ve eksiksiz olarak teslim etmek.

 

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday kesin kaydını, ilan edilen tarihlerde bizzat kendisi veya noter vasıtasıyla tayin ettiği vekili aracılığıyla yaptırır. Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını yitirir. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya yapılan sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kayıt işlemi yapılmaz, yapılmışsa da iptal edilir. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan “üniversiteden çıkarma” cezası almış olan öğrencinin Üniversiteye kaydı yapılmaz.