Адистик

Программалоо инженерлиги (710400)

Квалификациясы :

Инженер

Окуу мѳѳнѳтү :

2 жыл

Окуу формасы :

Күндүзгү

Oкууга ɵтүү сынактары:

Кыргыз-Т үрк «Манас» университетинин кирүү сынагы

Окуунун баасы жана тѳлѳѳ формасы

Акысыз негизде

Магистратура сабактары

Адистиктин актуалдуулугу жана ѳзгѳчѳлүгү 150-800 сѳз

Магистр п рограммист – бул математикалык моделдерге гана эмес, илимдин башка тармактарына да таянуу менен ар кандай татаалдыктагы алгоритмдерди жана компьютердик программаларды иштеп чыккан адис болуп саналат. Бул тармак дүйнѳнү ѳзгѳртѳ алды жана анын мындан аркы ѳзгѳрүүлѳрүндѳ да негизги ролду ойнойт. Программалоо инженерлигинин магистри болсо маалымат технологиялар тармагынын кызматкерлеринин жана программисттеринин башында турушу керек. Берилген маселелерди алдын ала кѳрѳ билүү менен бирге, ал маселелерди чыгаруунун да оптималдуу жана заманбап жолдорун билиши керек.

Адистикти колдонуу аймагы (Кайсы жерлерде колдонулат, жумушка орношсо болот) 80-800 сѳз

Адистикти колдонуу аймагы:

-программалык-маалымат системаларын иштеп чыгуу,

-программалык продуктту иштеп чыгуу жана коштоо технологиясы;

-программалык продуктту эффективдүү иштеп чыгуунун инструменталдык каражаттары;

-ар түрдүү маалыматтарды чогултуу, ѳ ндүрүү, кайра иштетүү, ѳ тк ѳ рүп берүү, жайылтуу, сактоо, эксплуатациялоо, сунуу, колдонуу, коргоо менен байланышкан маалымат индустриясынын технологиясын түзүүчү жана иштеп чыгуучу илим, техника жана ѳ ндүрүш тармагы.

Бүтүрүүчүлѳрүбүздүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объекттери:

-теориялык информатика жана колдонмо математика тармагында, жана ошондой эле жаңы маалымат технологияларын иштеп чыгууда илимий-изилд ѳѳ иштери;

- электрондук топтомдор, тармактык колдонмолор, системалык жана программалык камсыздоонун продукттары сыяктуу маалымат технологиясынын системасы, продукту жана сервиси;

-функционалдык мүмкүнчүлүктѳрдү, кыймыл динамикасын, байланыш протоколдорун жана маалымат технологияларынын кызматынын, системасынын жана продуктунун башка бѳтѳнчѳлүктѳрүн аныктаган маалымат технологиясынын стандарты, профили жана ачык ѳзгѳчѳлүктѳрү;

-программалоо тилдери, маалымат ресурстарын сүрѳттѳѳ тилдери, ѳзгѳчѳлүк тилдери жана ошондой эле, маалымат технологиясын, кызматын жана системасын түзүү жана долбоорлоонун инструменталдык каражаттары;

маалымат технологиясынын системасынын, продуктунун жана кызматынын документтери;

маалымат технологиясынын коопсуздугун башкаруу каражаттары;

-маалымат технологиясын түзүү жана ишке ашыруу долбоору, тиешелүү долбоордук документтер;

-маалымат технологиясынын коопсуздугун башкаруу, колдоо каражаттары, процедурасы жана стандарттары;

-маалымат технологиясынын ишт ѳѳ циклин башкаруу стандарты, колдоо каражаттары, процедурасы жана стандарттары;

-маалымат технологиясынын ишт ѳѳ циклин аныктоо үчүн аттестациондук тесттердин топтому;

-маалымат технологияларынын башкаруусун жана коопсуздугун камсыздоо каражаттары.

Кызматкерлер
Раимбек Султанов
Доц.док.
Э-куржун: rayimbek.sultanov@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-MF 510
Телефону: 49 27 56-57
Улан Биримкулов
Проф.док.
Э-куржун: ulan.brimkulov@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-MF 512
Телефону: 49 27 56-57

Доц.док.
Э-куржун: bakyt.sharshembaev@manas.edu.kg
Кабинет: MF 516
Телефону: 49 27 56-57
Чынара Жумабаева
Док.
Э-куржун: chinara.jumabaeva@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-504
Телефону: 49 27 56-57
Замира Казакбаева
Доц.док.
Э-куржун: zamira.kazakbaeva@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-503
Телефону: 49 27 56-57
Рита Исмаилова
Доц.м.а.док.
Э-куржун: rita.ismailova@manas.edu.kg
Кабинет: MFFB-520
Телефону: 492782
Магистратура Сабактары
mCode Аты Кредиттери ECTS Курстун Түрү* Сабактын планы
* МC - Милдеттүү Сабак, ТС - Тандоо Сабагы